ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lipca 13 (61) / 2006

KONKURSY

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poezja nie zna granic”

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu dwóch utworów poetyckich łączących się w idei: POEZJA NIE ZNA GRANIC, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagrodzone lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac, adres e-mail, numer telefonu. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2006 roku na adres:
Stowarzyszenie TT i MK „SPICHLERZ”, 77-200 Miastko,
ul. Kazimierza Wielkiego 29 z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie, jak również złamanie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika konkursu. Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nagrody o łącznej puli 1 500 zł. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.09.2006 roku. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Nagrody należy odebrać osobiście uczestnicząc w imprezie podsumowującej konkurs.

Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy dołączą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane, zastrzegając jednocześnie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. Ewentualne pytania kierować pod adres: stowarzyszeniespichlerz@wp.plKonkurs poetycki „…jak liść” organizowany przy
XXIV Ogólnopolskich Jaworskich Biesiad Literackich


Organizatorem konkursu jest Jaworski Ośrodek Kultury. Konkurs jest organizowany cyklu corocznym (wyłączając kilkuletnią przerwę). Termin nadsyłania utworów: 15 października 2006. Powołanie jury: 20 września 2006, obrady jury: 20 października – 10 listopada 2006. Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do Finału do 15 listopada 2006. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu grudzień 2006.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: – poezja debiutantów (zestaw do 3 niepublikowanych wierszy) (poeci amatorzy nie zrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich), –poezja po debiucie - wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych (zestaw do 3 wierszy), – poezja mieszkańców powiatu jaworskiego (bez ograniczeń wiekowych)
Tematyka prac dowolna.

Nadsyłanie prac: trzy utwory należy nadsyłać w trzech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4 (trzy wiersze w trzech kompletach). Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem z adnotacją określającą kategorię (patrz pkt.5), koperta powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. W kategorii „poezja po debiutancka”, prosimy o załączenie krótkiej notki biograficznej – ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć literackich. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie. W kopercie powinna się znaleźć również formuła: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaworski Ośrodek Kultury dla celów statutowych" oraz czytelny podpis autora.
Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2006 na adres: Jaworski Ośrodek Kultury Rynek 5, 59-400 Jawor, z dopiskiem „Konkurs poetycki".( w wypadku kategorii „poezja mieszkańców powiatu jaworskiego” prosimy o dopisek „Konkurs poetycki – Jawor”.

Ocena prac. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które: były publikowane, (nie dotyczy kategorii „poezja po debiutancka”), były nagradzane w innych konkursach, (nie dotyczy kategorii „poezja po debiutancka”), brały udział w poprzednich edycjach konkursu, nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (bez godła, brak koperty zawierającej dane o autorze), zostaną nadesłane po określonym terminie, Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jury, w skład którego wejdą uznani poeci i krytycy, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Jury decyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, umieszczeniu tekstów w po konkursowym wydawnictwie, przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Rozstrzygnięcie konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2006. Nagrody, które nie zostaną odebrane będą wysyłane pocztą. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu i pobytu w Jaworze laureatów.

Publikacje. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku „Anima”. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji po konkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Szczegółowych informacje: Jaworski Ośrodek Kultury (tel. 0 76 – 870 28 78), e-mail: teatrjok@interia.pl. Koordynator: Renata Giers tel. 0 604 826 876