ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 grudnia 23 (71) / 2006

KONKURSY

XVI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nie nagradzane. Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres Autora (z numerem telefonu, adresem e-mailowym) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty 15 zł (piętnaście złotych) na konto Stowarzyszenia: Bank Pekao SA I o/Łódź, 08 1240 3015 1111 0000 3412 3850. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Jury będzie rozpatrywać jedynie prace nadesłane w pięciu egzemplarzach maszynopisu do 13 stycznia 2007 roku pod adres:
Śródmiejskie Forum Kultury, 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 17; z dopiskiem: XVI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych tekstów w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Łodzi 10 marca 2007 roku. O dokładnym miejscu i czasie uroczystości laureaci będą powiadomieni indywidualnie, dane te zostaną także zamieszczone na stronie Stowarzyszenia: http://slkkb.free.art.pl. Decyzję o rozdziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym Konkurs. Werdykt Jury zostanie następnie opublikowany w prasie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.Konkurs poetycki im. Klemensa Janickiego

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu zaprasza do udziału w nowej edycji Konkursu poetyckiego im. Klemensa Janickiego. W jury konkursu zasiadają: Mariusz Grzebalski, Piotr Kępiński, Krzysztof Siwczyk, Piotr Śliwiński, Adam Wiedemann

Zasady: Uczestnik konkursu nadsyła zestaw oryginalnych wierszy o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych (45-60 str.), które nie były dotąd publikowane w prasie i almanachach. Zestawy muszą być zaopatrzone w godło oraz zamkniętą kopertę z danymi personalnymi autora. Prosimy o nadsyłanie pięciu kopii każdego zestawu. Uczestnik nie musi być debiutantem. Limit wieku autora – 30 lat

Nagroda: Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zgłaszania sugestii redakcyjnych, zmniejszania lub rozszerzania zawartości tomu w stosunku do propozycji wstępnej, a także – w ostateczności – nieprzyznania nagrody głównej i zastąpienia jej publikacją o charakterze zbiorowym lub wyróżnieniami o charakterze finansowym, równowartymi – łącznie – kosztom publikacji książkowej.

Data nadsyłania utworów: 15 lutego 2007.
Centrum Kultury „Zamek” ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
(z dopiskiem konkurs poetycki im. Klemensa Janickiego)

Rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień 2007 roku.
Ogłoszenie wyników: Specjalny wieczór poetycki podczas festiwalu „Poznań Poetów” – maj 2007.Konkurs literacki Wydawnictwa TELBIT – II edycja

Wydawnictwo TELBIT ogłasza II edycję konkursu literackiego na powieść dla młodzieży, w którym główną nagrodą jest 5000 zł oraz publikacja książki. Tematyka powieści powinna obejmować problemy współczesnej młodzieży do 13 do 20 roku życia, z różnych środowisk i grup społecznych. Fabuła powinna być osadzona w dzisiejszych realiach. Prace konkursowe należy przesyłać na adres Wydawnictwa TELBIT: ul. Powązkowska 13 b, 01-797 Warszawa, do 30 czerwca 2007. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 grudnia 2007. Organizatorzy konkursu przewidzieli również nagrody pieniężne za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca - odpowiednio 3000 i 2000 złotych oraz trzy wyróżnienia po 1000 złotych każde. Wszystkie nagrodzone powieści zostaną wydane. Utwory, które wzbudzą zainteresowanie redakcji, jednak nie zostaną nagrodzone, mają również szansę na publikację. Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: http://edu.info.pl/strona.php?1151