ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (375-376) / 2019

Redakcja,

POLECAMY: GŁĘBOKIE SŁUCHANIE W BWA

A A A
Galeria Sztuki Współczesnej BWA 

OTWARCIE WYSTAWY GŁÓWNEJ: 26.07.2019 r.

FINISAŻ: 01.09.2019 r. – audioperformans BNNT


Projekt „Głębokie słuchanie” to zaplanowana na kilka miesięcy platforma spotkań artystów i społeczności lokalnej w ramach wystaw, paneli dyskusyjnych, performansów i akcji w mieście. Jego celem jest stymulowanie przez artystów potrzeby przekształcenia nawyków percepcyjnych w celu wykształcenia postawy czujności i otwartości w stosunku do otoczenia. Modelem do przedefiniowania stosunku do rzeczywistości stanie się strategia nasłuchiwania, którą na różne sposoby wykorzystają w swoich działaniach zaproszeni artyści. Bazując na dziełach sztuki wykorzystujących przede wszystkim dźwięk, projekt „Głębokie słuchanie” stoi w kontrze do modelu uprzywilejowującego wzrok w procesie odbioru dzieła. Złożą się na niego praktyki artystyczne, wywodzące się z tradycji minimalizmu, gdzie ważniejsze niż obiekt/artefakt były jego relacje z ciałem odbiorcy, czyli realizacje i performansy dźwiękowe, uwyraźniające potrzebę spotkania jako nadrzędną wartość sztuki współczesnej.

Do udziału zostali zaproszeni twórcy reprezentujący różne środowiska i sposoby pracy z dźwiękiem, traktowanym jako narzędzie budowania sytuacji wspólnotowych: Konrad Smoleński, Piotr Bosacki, Karolina Freino, Karolina Grzywnowicz, Iwona Demko, Jolanta Jastrząb, Martyna Łyko, Honorata Martin, Mateusz Kula, Norbert Delman, Tomasz Koszewnik, Daniel Koniusz, Cecylia Malik, Anna Nacher, Marek Styczyński.

Galeria BWA stanie się podczas trwania projektu tymczasowym laboratorium pracy z dźwiękami. Pełnić będzie w tym okresie funkcje pojemnika na dźwięki, przestrzeni gromadzącej różnego rodzaju opowieści, śpiewy, zawodzenia, pomruki, trzeszczenia, zgrzyty, oddechy, szelesty i piski, stanie się miejscem spotkań i wymiany historii. Wspólnym mianownikiem większości działań w ramach „Głębokiego słuchania” będzie kategoria wymiany, która umożliwiona zostanie za pomocą różnorodnych procesów aktywizowania percepcji odbiorców, inicjowanych w przestrzeni galerii, ale docelowo oddziałujących na postrzeganie miasta. Tytułowe głębokie słuchanie (ang. Deep Listening) odnosi się do praktyk kompozytorskich i badawczych Pauline Oliveros. Według niej, kultura i indywidualne doświadczenie mają wpływ na modele słuchania. Jednym z elementów tej metody jest prowadzenie podczas treningu tzw. „dziennika słuchania”, a więc werbalizowanie, przenoszenie na symbole doświadczeń słuchowych. Stosowane przez nią praktyki uważnego nasłuchiwania staną się punktem wyjścia do pracy zaproszonych artystów z odbiorcami, opartej na rozumieniu sztuki jako impulsu do wymiany doświadczeń, inspirowanej filozofią spotkania, w świetle której rozpoznanie własnej tożsamości możliwe jest jedynie w relacji (z Innym, z otoczeniem, z inną kulturą). Sięgając do etymologii pojęcia audiosfera, rozumianego jako całokształt dźwięków otoczenia, punkt ciężkości projektu „Głębokie słuchanie” skierowany zostanie na powiązanie dźwięku z przestrzenią rozchodzenia się fal akustycznych. Dźwięki w pracach zaproszonych artystów, będąc przykładem topografii bazującej na niewizualnej percepcji, staną się zaproszeniem do słuchania dogłębnego, w którym niemożliwe jest zdystansowanie się od własnego ciała, jak i otoczenia. Będą odwoływać się do sytuacjonistycznej „taktyki dryfu”, będącego sposobem gry z przestrzenią, uwrażliwieniem na daną sytuację. Staną się okazją do wyjścia poza strategię spektaklu, fundowaną przez nowe media i pomnażające się elektroniczne protezy widzenia, a tym samym krytyką wizualnej ekstazy i wpisanej w nią manipulacji obrazem i informacją.

Słuchanie jako strategia twórcza zakorzeniona w estetyce relacyjnej zostanie przez artystów potraktowane na trzy sposoby.

Z jednej strony jako gest emancypacyjny, zachęta do „wydawania głosu”, „zabierania głosu”, jako impuls do definiowania tożsamości, wyrażania własnej opinii, oswajania przestrzeni.

Z drugiej jako gest antydyskryminacyjny, poprzez inicjowanie sytuacji terapeutycznego słuchania i nasłuchiwania, rozumianego jako próby zrozumienia perspektywy innych, oddania głosu uciszanym, marginalizowanym i wywłaszczonym z głosu.

Trzecia perspektywa zogniskowana na aktywnym uczestnictwie (między innymi poprzez spacery dźwiękowe) będzie impulsem do pogłębiania świadomości ekologicznej, rozumianej w szerokiej perspektywie jako zależność między poszczególnymi elementami danego środowiska.   Wydarzenia towarzyszące

21 sierpnia — kuratorskie oprowadzanie po wystawie i wykład dr Barbary Stec.

23 sierpnia — spotkanie z Cecylią Malik.

25 sierpnia — warsztaty Daniela Brożka.

29 sierpnia — warsztaty muzyczne dla rodzin poprowadzą Asi Mina i Agata Hofelmajer-Roś.

1 września — audioperformance BNNT.

      

Kuratorka projektu: Marta Lisok

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Galeria Sztuki Współczesnej BWA 

aleja Wojciecha Korfantego 6

40-004 KatowiceDodatkowe informacje:

http://www.bwa.katowice.pl/p/671/glebokie_sluchanie__projekt_w_sklad_ktorego_wcho/

 
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.