ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (83) / 2007

KONKURSY

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Lampę Ignacego Łukasiewicza”

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej, rozbudzanie talentów i ich wspieranie, stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji poetów. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący wiersze. Zaprasza się również poetów ze środowisk polonijnych.

Na konkurs należy nadsyłać 3 utwory o dowolnej tematyce w trzech egzemplarzach maszynopisu, które dotąd nie były nagradzane. Każdy utwór winien być opatrzony godłem, to samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem autora, numerem telefonu (lub e-mail). Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2007 na adres: Krośnieński Dom Kultury, ul. Kolejowa 1 38-400 Krosno z dopiskiem KONKURS POETYCKI. Kontakt z organizatorem: tel. 013 43 218 98, e-mail: waclawturek@vp.pl

Oceny nadsyłanych prac dokona jury, w skład którego wejdą krytycy i poeci oraz przedstawiciel organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Jesiennej Biesiady Poetyckiej 28 września 2007 r. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatora listownie lub telefonicznie. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy - nieodpłatnie. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poezja nie zna granic”

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu dwóch utworów poetyckich łączących się w idei: POEZJA NIE ZNA GRANIC, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagrodzone lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac, adres e-mail, numer telefonu. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2006 roku na adres:
Stowarzyszenie TT i MK „SPICHLERZ”, 77-200 Miastko,
ul. Kazimierza Wielkiego 29 z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie, jak również złamanie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika konkursu. Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nagrody o łącznej puli 1 500 zł. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.09.2006 roku. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Nagrody należy odebrać osobiście uczestnicząc w imprezie podsumowującej konkurs.

Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy dołączą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane, zastrzegając jednocześnie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. Ewentualne pytania kierować pod adres: stowarzyszeniespichlerz@wp.plVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji, a także uczczenie pamięci patrona konkursu, będącego inspiratorem twórczości na terenie Ziemi Sieradzkiej. Konkurs jest dokonaniem cyklicznym i odbywa się co trzy lata.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący wiersze. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie na adres: Miejski Dom Kultury , ul. Łaska 12, 98- 220 Zduńska Wola (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki) od 3 do 5 niegdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych utworów, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu. Do tekstu należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Tematyka utworów jest dowolna. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 września 2007 roku.

Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne: I nagroda – 750 zł, II nagroda – 500 zł, III nagroda – 350 zł, wyróżnienia – 200 zł. Jury może dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać którejś z nagród. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu przewidziane jest na IV kwartał 2007 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów na łamach lokalnej prasy, jak również umieszczenia ich w okazjonalnym tomiku zawierającym pokłosie konkursu bez dodatkowego honorarium. Poeci, których utwory zostaną umieszczone w tym wydaniu otrzymają określoną przez organizatorów ilość egzemplarzy autorskich. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury konkursowe działające w imieniu organizatorów.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr tel. 0 43 823-25-92 lub na stronie internetowej www.mdk.zdunskawola.pl