ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 kwietnia 8 (56) / 2006

KONKURSY

A A A
XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać Świadectwo” 2006

Organizator konkursu Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim “Dać Świadectwo”. Cele Konkursu: ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy; inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej; popularyzowanie współczesnej poezji.

Warunki Konkursu. Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych; warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu (lub czytelnego rękopisu); każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą wewnątrz kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem oraz dorobkiem twórczym; opłatę konkursową w wysokości 10 zł. za zestaw (koszty wysyłki i materiałów) należy wpłacić na konto:
BPH PBK SA O/Kraków 86 1060 0076 0000 3210 0003 4043 (prosimy o przysyłanie kopii dowodu wpłaty wraz z zestawem wierszy);
prace konkursowe prosimy przysyłać na adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków z dopiskiem Konkurs poetycki “Dać świadectwo” do dnia 30 kwietnia 2006 roku, (decyduje data stempla pocztowego); opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych; · nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, będą reklamujących kolejne edycje konkursu;· prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora; Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2006 roku; Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki; materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2006 roku; pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród; Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 15 czerwca 2006 roku o godz. 15.00.



Konkurs poetycki im. Małgorzaty Szułczyńskiej dla młodych poetek

O nagrodę mogą się ubiegać dziewczęta i panie w wieku do 25 lat, które pod adresem: Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs” im. M. Szułczyńskiej do 5 maja 2006 roku nadeślą 1-3 wiersze o dowolnej tematyce w 5 egzemplarzach opatrzonych godłem (z dołączoną kopertą z tym samym godłem zawierającym imię, nazwisko, adres i kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość). Utwory nie mogą być dotąd publikowane ani nagradzane. Rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników nastąpi 1 lipca 2006 roku w Kawiarni Artystycznej „Węgliszek”w Bydgoszczy.



VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka

Zasady uczestnictwa: konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział członkowie związków twórczych oraz niezrzeszeni. Tematyka prac jest dowolna. Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw poetycki (nie więcej niż trzy utwory), jeden utwór prozą (nowela, opowiadanie, esej), jeden utwór dramatyczny albo jedno słuchowisko radiowe nie publikowane dotychczas oraz nie nagradzane w innych konkursach. Objętość utworu nie może wynosić więcej niż 30 stron maszynopisu. Prace należy nadsyłać w maszynopisie (format A4) w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (wyraz) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną danym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer kontaktowy: telefon, e-mail) oraz krótką notkę biograficzną (wykształcenie, zawód, miejsce pracy, osiągnięcia literackie, itp.) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”.

Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2006 (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2006 roku. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w podsumowaniu). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów nagrodzonych i wyróżnionych bez zgody autorów i bez honorarium. Informacje: Sekretariat konkursu: tel. 0-65 520 53 55.



II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poezja nie zna granic”

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu dwóch utworów poetyckich łączących się w idei: POEZJA NIE ZNA GRANIC, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagrodzone lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac, adres e-mail, numer telefonu. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2006 roku na adres:
Stowarzyszenie TT i MK „SPICHLERZ”, 77-200 Miastko,
ul. Kazimierza Wielkiego 29 z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie, jak również złamanie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika konkursu. Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nagrody o łącznej puli 1 500 zł. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.09.2006 roku. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Nagrody należy odebrać osobiście uczestnicząc w imprezie podsumowującej konkurs.

Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy dołączą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane, zastrzegając jednocześnie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. Ewentualne pytania kierować pod adres: stowarzyszeniespichlerz@wp.pl