ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 kwietnia 7 (79) / 2007

KONKURSY

A A A
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski ogłasza XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 15 PLN na konto Instytutu (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw, stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie, do dnia 30 kwietnia 2007 ( liczy się data stempla pocztowego ), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 – 190 Mikołów.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału), nastąpi 11 maja, o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego, podczas ostatniego dnia „Tygodnia Maja Poetyckiego” (7–11 maja). Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Iwona Smolka, Wojciech Kass i Janusz Drzewucki. Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: ( 032 ) 738 07 55 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.plIII Wojewódzki Konkurs Młodej Poezji


Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych – którzy urodzili się w latach 1982 - 1992. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 5 (pięciu) utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, ani nie zostały nagrodzone w innych konkursach. Objętość prac nie powinna przekraczać 5 (pięciu) stron maszynopisu lub wydruku. Każdy utwór należy podpisać godłem. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą kartkę z danymi: imieniem, nazwiskiem, dokładną datą urodzenia, dokładnym adresem, numerem telefonu, zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie tych danych dla celów konkursowych. Należy przesłać 3 (trzy) egzemplarze pracy konkursowej na adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków z dopiskiem: Konkurs poetycki

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Kraków, ul. Rajska 1) 11 maja 2007 roku. Prace oceni jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy planują publikację nagrodzonych prac w serii „Małe Formy Literackie”, wydawanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Nadesłanie prac jest równoczesną zgodą Autora na wykorzystanie ich w publikacjach pokonkursowych. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie
i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (książkowych). Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru dyplomów i nagród (książkowych). Organizatorzy nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość finałową oraz kosztów wyżywienia
i noclegów. Szczegółowych informacji udziela:
Marek Górka
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków
tel./fax 012 422-55-60 lub 0 600 534 223
e-mail: mkgorka@lamelli.com.plVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Dwumiesięcznik literacki „Topos” Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Jury w składzie: Wojciech Kass, Julian Kornhauser – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski przyzna: Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w podsumowaniu, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, ew. e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i na forach internetowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów nagrodzonych i wyróżnionych bez zgody autorów i bez honorarium. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2007 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie.

Termin: do 30 września 2007. Adres: Redakcja „Toposu”, TPS, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. R. M. Rilkego”.
Dodatkowe informacje: topos10@interia.pl