ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lipca 14 (86) / 2007

KONKURSY

A A A
II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poezja nie zna granic”

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu dwóch utworów poetyckich łączących się w idei: POEZJA NIE ZNA GRANIC, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagrodzone lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac, adres e-mail, numer telefonu. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2006 roku na adres: Stowarzyszenie TT i MK „SPICHLERZ”, 77-200 Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 29 z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie, jak również złamanie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika konkursu. Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nagrody o łącznej puli 1 500 zł. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.09.2006 roku. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Nagrody należy odebrać osobiście uczestnicząc w imprezie podsumowującej konkurs.

Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy dołączą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane, zastrzegając jednocześnie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. Ewentualne pytania kierować pod adres: stowarzyszeniespichlerz@wp.plIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 sierpnia 2007r.. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 20 października 2007r. Kategorie konkursu: aforyzm, fraszka.

Zasady uczestnictwa. Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu 5 aforyzmów lub 5 fraszek w 5 egzemplarzach. Zestawy fraszek lub aforyzmów należy opatrzyć godłem. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw fraszek i aforyzmów. Do nadesłanych utworów należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.

Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem praw autorskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji utworów. Organizatorzy podejmują starania o wydanie nagrodzonych utworów w pismach kulturalno - literackich. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2007r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie “Konkurs Literacki”.
Informacji udziela kurator konkursu – Stanisław Krzak tel. (018) 2662132VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji, a także uczczenie pamięci patrona konkursu, będącego inspiratorem twórczości na terenie Ziemi Sieradzkiej. Konkurs jest dokonaniem cyklicznym i odbywa się co trzy lata.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący wiersze. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie na adres: Miejski Dom Kultury , ul. Łaska 12, 98- 220 Zduńska Wola (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki) od 3 do 5 niegdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych utworów, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu. Do tekstu należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Tematyka utworów jest dowolna. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 września 2007 roku.

Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne: I nagroda – 750 zł, II nagroda – 500 zł, III nagroda – 350 zł, wyróżnienia – 200 zł. Jury może dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać którejś z nagród. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu przewidziane jest na IV kwartał 2007 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów na łamach lokalnej prasy, jak również umieszczenia ich w okazjonalnym tomiku zawierającym pokłosie konkursu bez dodatkowego honorarium. Poeci, których utwory zostaną umieszczone w tym wydaniu otrzymają określoną przez organizatorów ilość egzemplarzy autorskich. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury konkursowe działające w imieniu organizatorów.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr tel. 0 43 823-25-92 lub na stronie internetowej www.mdk.zdunskawola.plIII Ogólnopolski Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

Galeria Literacka przy Małopolskim Biurze Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz kwartalnik FRAZA już po raz trzeci organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia pt. "Kto mnie wywiedzie z absurdu i ciemności...". Konkurs popularyzuje poezję współczesną, wspiera twórców z dorobkiem, ale też młode talenty. Propaguje poezję ambitną i trudną. Przypomnijmy, że dotychczasowymi laureatami Ratonia byli: w pierwszej edycji Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka "rok S roki" ukazała się i była dołączona do kwartalnika FRAZA, a w drugiej edycji zwycięzcą został Marcin Orliński.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie od 5 do 8 utworów (góra 100 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nie nagrodzonych w innych konkursach - każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail (jeśli posiada), wiek oraz dorobek. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 15 zł opłaty konkursowej - konto: Kredyt Bank S.A. Oddział Nowy Sącz 27 1500 1559 1215 5000 9278 0000 (z dopiskiem w rubryce nazwa odbiorcy: "opłata na konkurs im. K. Ratonia w MBWA Olkusz").

Prace prosimy przesyłać pod adres: MBWA Galeria w Olkuszu, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie Konkurs im. K. Ratonia. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (red. naczelny kwartalnika FRAZA), Marek Krystian Emanuel Baczewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Piotr Śliwiński, wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. Na nagrody przeznaczone jest 4 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasem konkursu jest Oficyna 21, wydawca tomu "Poezje" Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni zobowiązują się do dostarczenia organizatorom zestawu 30-40 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez wydawnictwo FRAZA.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w połowie października 2007 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w bursie w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są przez telefon (numer: 032 754 34 47).