ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 listopada 21 (93) / 2007

KONKURSY

A A A
Konkurs Literacki im. Zbigniewa Herberta

Ogólnopolski i ogólnopolonijny Konkurs Literacki na prozę i poezję organizowany przez Wydawnictwo Br@andBook London Publishing.


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: proza – do 5 stron normalizowanego rękopisu w 4 egzemplarzach; poezja – zestaw 3 wierszy w 4 egzemplarzach. Każdy autor może nadesłać jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach. W Konkursie mogą uczestniczyć twórcy zrzeszeni oraz niezrzeszeni. Tematyka nadsyłanych prac konkursowych jest dowolna. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.

Prace konkursowe należy nadsyłać w języku polskim. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać do 29 lutego 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Do udziału w konkursie, w obu kategoriach, organizatorzy zapraszają wszystkich autorów, bez względu na dorobek literacki czy przynależność do Stowarzyszeń Twórczych. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nie nagradzane i nie publikowane. Nadesłany zestaw poetycki bądź prozy należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres autora, krótką notkę biograficzną (z ewentualnym numerem telefonu, adresem e-mailowym) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty na konto: dla osób mieszkających poza granicami Polski: UK – Br@ndBook London Publishing, Barclays Bank, Sort Code: 205 706, Account Number: 10493635, lub osób zamieszkałych w Polsce: Marzena Majewska mBank, konto nr 58 1140 2004 0000 3402 3637 2409. Przy wpłacie należy wpisać cel wpłaty – KONKURS LIETRACKI im. Zbigniewa Herberta. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac. Wysokość wpłaty: proza 20,- zł – dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego); poezja, zestaw 20,- zł dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego.)
Prace należy przesyłać na adres: Br@ndBook London Publishing, 27 Newcourt House, Pott Street, LONDON E2 0EG, U. K.

Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody, w kategorii proza: I – wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing, II – 100,- funtów, III – 50,- funtów oraz trzy wyróżnienia drukiem. Przewidziane są też nagrody i wyróżnienia przyznane przez sponsorów. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Poezja: I – wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing, II – 100,- funtów, III – 50,- funtów, trzy wyróżnienia drukiem. Przewidziane są też nagrody i wyróżnienia przyznane przez sponsorów. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, kosztów podróży i zakwaterowania. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 kwietnia 2008 roku Londynie. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu Konkursu. Informacje na temat Konkursu można znaleźć w prasie, internecie oraz na stronie organizatora http://www.brandbook.co.uk, (link konkursy/info), więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres e-mail: pytania@brandbook.co.uk