ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 maja 10 (130) / 2009

POLECAMY

A A A
Regulamin konkursu Ruchu Humanitarnego Plus ,,Bajkopisanie”

I. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ruch Humanitarny Plus.

II. Cele konkursu:
- poszukiwanie talentów wśród dzieci i młodzieży;
- szerzenie idei czytania dzieciom;
- uaktywnienie społeczne osób chorych i niepełnosprawnych.

III. Współpraca:
- Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

IV. Patroni medialni:
- portal internetowy RH+;
- Opcje, kwartalnik kulturalny;
- dwutygodnik kulturalny artPapier;
- Echo Miasta Katowice.

V. Uczestnicy:
- dzieci i młodzież w wieku 4 – 18 lat;
- dorośli w wieku 18 – wzwyż;
- dzieci, młodzież i dorośli niepełnosprawni w każdym wieku.

VI. Organizacja konkursu – postanowienia regulaminu:
1) Do konkursu można zgłaszać bajki rymowane, bajki terapeutyczne, bajki pisane
wierszem i prozą oraz baśnie i wszelkie inne prace literackie mieszczące się w ogólnej
kategorii „bajka dla dzieci”.
2) Czas trwania konkursu marzec – lipiec 2009 r.
3) Ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 15 lipca 2009 r.
4) Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie prac drogą elektroniczną w
postaci załącznika do wiadomości email, na adres: stowarzyszenie@rh-plus.org lub na
adres pocztowy:
Samorząd Studencki Wydziału Filologicznego UŚ
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

5) Zgłoszenie powinno zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz godło, jakiego
będzie się używać w czasie oceny prac przez jury. Ponadto w tekście wiadomości
email lub na osobnej kartce w liście powinien znajdować się adres
korespondencyjny, adres email lub telefon kontaktowy.
6) Każdy uczestnik z chwilą przesłania bajki na konkurs oświadcza, że jest autorem
nadesłanego tekstu.
7) Wraz z nadesłaniem pracy uczestnik konkursu udostępnia organizatorom
nieodpłatnie prawa autorskie do tekstu i zezwala na jego wykorzystanie w formie
druku.
8) Jedna praca nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu (czcionka 12, odstępy
między liniami 1,5) oraz powinna być zapisana w formacie doc, rtf bądź pdf. Prace
mogą być pisane ręcznie, ale nie powinny przekraczać 7 stron. Jeśli praca pisana
ręcznie będzie nieczytelna, może zostać odrzucona przez jury.
9) W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były publikowane
lub zgłaszane do innych konkursów.
10) Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich
warunków konkursu i postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie
11) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.
12)Wszelkie materiały nadesłane na konkurs, w tym prace, przechodzą na własność
Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
13) Ostateczna interpretacja spraw spornych należy do Przewodniczącego Jury.

VII. Przewidujemy cztery kategorie wiekowe autorów:
- do 9 lat;
- 10 – 14 lat;
- 15 –18 lat;
- od 18 lat.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace będą oceniane przez j ury według poniższych kryteriów:
- oryginalność pomysłu;
- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna;
- oryginalność treści i przesłania bajki
- przypominamy: bajka powinna być skierowana do dzieci.

IX. Rozstrzygnięcie Konkursu:
- Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ruchu Humanitarnego
Plus: www.rh-plus.org, a laureaci głównych nagród zostaną zawiadomieni listownie.
- Nagrodą w konkursie jest publikacja 5 bajek, z każdej kategorii wiekowej w formie
drukowanej książki pt. Bajki-Czytajki. Bajki RH+.
- Publikacja prac na stronie internetowej Ruchu Humanitarnego Plus
- Dla laureatów przewidziane są również nagrody i dyplomy, a dla autorówwyróżnionych prac dyplomy.